ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ
รายการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว จาก UI Green Metric World University Rankings
แบบฟอร์มรายงานการกำหนดคุณลักษณะ
(งบประมาณต่ำกว่า 500,000 บาท)
แบบฟอร์มรายงานร่างรายละเอียดคุณลักษณะ
(งบประมาณเกิน 500,000 บาท)
แบบฟอร์มรายงานและเอกสารประกอบการอบรมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
(สำหรับคณะวิทย์ฯ)
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำเอกสาร
ส่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย
รายการแบบฟอร์มเอกสาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี