มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า พัสดุประเภทซากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 77 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด โดยการประมูลด้วยปากเปล่า พัสดุประเภทซากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๗๗ รายการ ราคากลางในการจำหน่าย ๑๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๓๕๒๒๓ ต่อ ๔๑๑๑๗ หรือ ๔๑๑๑๘ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันราชการและเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กำหนดการดูพัสดุในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ถุนชั้น ๑ ของหอพักภูเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๑๘ กุมพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. และกำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น.

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี