การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดการขยะติดเชื้อ” และ“การสร้างมูลค่าจากขยะโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์”

วันที่ 12 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดการขยะติดเชื้อ” และ“การสร้างมูลค่าจากขยะโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรม
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง ขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ากิจกรรมและให้ความร่วมมือทุกท่าน สนุกสนาน ร่วมมือ ได้ความรู้ #LRUGreenUniversity

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี