การอบรมโครงการสร้างความรู้และจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Waste Management

วันที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การสร้างความรู้และจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Waste Management” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก้าวเข้าสู่การเป็น “ LRU Green University” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะ จำนวน 60 คน ดำเนินการประชุมในรูปแบบ D-M-H-T เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี