การประชุมเปิดตรวจงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมเปิดตรวจงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี