การประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่
16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี