การประชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายกรณีการจัดหาพัสดุ

การประชุมรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายกรณีการจัดหาพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนรับทราบแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดลองจ่ายกรณีจัดหา พัสดุ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย
พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน รับทราบแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดลองจ่ายกรณีการจัดหาพัสดุ ตามที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลยเข้าตรวจสอบทรัพย์และบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ในการนี้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ได้แจ้งข้อสังเกตที่พบจากการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงขั้นตอนในการจัดหาพัสดุและการยืมเงินทดลองจ่ายสำหรับการจัดพัสดุในการดำเนินโครงการ โอกาสนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามข้อสงสัยแนวปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี