การประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมแทน รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมมีการรับรองการประชุม และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเด็นการประเมินในปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

>>คลิกชมภาพ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี