การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. จัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ( VDO Conference)
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรวบรวมแผน/โครงการดำเนินกิจกรรมภายใต้การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี