“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์  จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  20  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2563  (3 วันทำการ)

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ

(2) โทร. 042-835224-8  ต่อ 41117-8  หรือ

(3) โทรสาร 0-4281-1143

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

(1) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์                                                                                                            (2) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ-ต่อ
(2.1) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ-ต่อ
(2.2) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ-ต่อ
(3) คุณลักษณะครุภัณฑ์ TOR
(4) ราคากลาง-บก.06 ซื้อชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี