ราคากลาง

ราคากลางวัสดุสำนักงาน

 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2561 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2561 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2561 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกรกฏาคม 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 >>ดาวน์โหลด

 

ราคากลางก่อสร้าง

 • ป.ป.ช 01 ราคากลางงานปรับปรุงบ่อน้ำหน้าอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียนเกษตร 2 อาคารเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกหอพักภูเรือ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการเดิมเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาและที่ทำงานของอาจารย์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงแนวกันดินระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคาร 19 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >> ดาวน์โหลด

 

ราคากลางครุภัณฑ์

 • ป.ป.ช. 07 ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 ชุดฟิสิกส์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 เครื่องดนตรี >>ดาวน์โหลด
 • ปปช.07 เบาะยูโด >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 ชุด วิเคราะห์คุณภาพไข่ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07ชุดกล้องจุลทรรศน์ฯ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 เครื่อง U.V. >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหาร >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07ชุดเครื่องมือทางชีววิทยา >>ดาวน์โหลด
 • ปปช.07 เครื่องคอมพิวเตอร์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 จ้างซ่อมรถบัส มรภ.เลยทะเบียน 40-0047 เลย >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.-07-จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง ประกาศสอบราคาซื้อ รถตู้ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง 4 เครื่อง >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.-07 แสดงราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 แสดงราคากลาง จัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 แสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบ EXIT – EXAM >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 เครื่องปรับอากาศอาหารฯ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 07 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างดำเนินการสอบ TOEIC >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร กีฬาผีตาโขนเกมส์ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการฯ >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517 ปก >>ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ >>ดาวน์โหลด
Share to...