ราคากลาง

ราคากลางวัสดุสำนักงาน

 

ราคากลางก่อสร้าง

 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง              ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 งานปรับปรุงผิวทางขึ้นอาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 ปรับปรุงห้อง 19206,19207 เป็นห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ตึก 19 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ปรับปรุงหลังคาอาคารกีฬาทางน้ำ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ราคากลางงานปรับปรุงบ่อน้ำหน้าอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียนเกษตร 2 อาคารเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกหอพักภูเรือ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการเดิมเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาและที่ทำงานของอาจารย์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงแนวกันดินระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคาร 19 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด

 

ราคากลางครุภัณฑ์

 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 2,660 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอพักชาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ป.ป.ช. 07 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้อง DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปรรูป  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เบาะยูโด จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปปช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0047 เลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด
  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อหินคลุก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างเหมาดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล จำนวน 18 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GASS) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง
  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศราคาตามมาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างดำเนินการสอบ TOEIC >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 3,000 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 1,900 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด
Share to...