ราคากลาง

ราคากลางวัสดุสำนักงาน

ราคากลางวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ประจำปี 2563

 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2563  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2562  >>CLICK ดาวน์โหลด                                                                                                                                                                                                                                                                                               ———————————————————————————————————————————-
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนกรกฏาคม 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ราคากลางวัสดุสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

 

ราคากลางก่อสร้าง

 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาหญิง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องสาขารัฐประศาสนศาตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง                                                                      อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง                                   อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกระบบปิดเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสู่ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ตำบลเมือง                 อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องศูนย์การถ่ายทอดการบรรยายกฏหมายเนติบัณฑิตยสภา ตำบลเมือง                                             อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงหอพักภูหอและหอพักภูหลวง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                                  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างติดตั้งกันสาดช่องระเบียงทางเดินอาคารโรงเรียนสาธิตใหม่ ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                     จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                                            จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษา (ส่วนห้องน้ำ ทางเท้าข้างอาคาร) ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                     จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง                           จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                                จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.01 จ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง                           จังหวัดเลย   >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 จ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์หอพักนักศึกษาและหอประชุมขุมทองวิไล ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 จ้างปรับปรุงอาคารข้อมูลสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 จ้างปรับปรุงห้องโภชนาการ 2 อาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง                      จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 จ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1,2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง                    จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง              ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 งานปรับปรุงผิวทางขึ้นอาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 ปรับปรุงห้อง 19206,19207 เป็นห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ตึก 19 ตำบลเมือง อำเภอเมือง                     จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ปรับปรุงหลังคาอาคารกีฬาทางน้ำ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย           >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช 01 ราคากลางงานปรับปรุงบ่อน้ำหน้าอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียนเกษตร 2 อาคารเกษตร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย                   >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง                   จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ฯ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย                  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกหอพักภูเรือ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง                   จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) ตำบลเมือง อำเภอเมือง                จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.01 ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                         >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง         จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการเดิมเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาและที่ทำงานของอาจารย์       ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงแนวกันดินระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคาร 19 ตำบลเมือง                   อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง                            อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมือง     จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช. 01 ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด

 

ราคากลางครุภัณฑ์

 • บก.06 ปรับปรุงงานผ้าม่าน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 200 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับโรงงานน้ำดื่ม >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องโน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลห้องปฏิบัติการควบคุมอัจฉริยะ จำนวน 13 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ”วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”        ประจำปี 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกล้องวงจรปิด 3 ชุด ชุดละ 10 ตัว >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ตัวรถยนต์),(ตัวถัง ห้องโดยสารด้านหลัง) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ดนตรีสากล อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องเสียงอุปกรณ์ชุดสตูดิโอบันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการเผาไหม้เชื้อเพลิง จำนวน 4 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่บทความวิจัยระดับนานาชาติ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 22 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 22 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์                                                                                   (Gas Chromatograph Mass Spectrometer,GC-MS) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำไอศกรีม (Ice cream) จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                                   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test                                      จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดจ้างจัดทำนิทรรศการการรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ  อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินของโครงการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างติดตั้งเครนขนาด 3 ตัน พร้อมกระเช้า  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก                      ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาบริการดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้า >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อที่นอน จำนวน 44 หลัง >CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตสตรอว์เบอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์ 14 รายการ ไม่รวมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                                                                           พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก                     ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ด้านการบริหาร             งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อที่นอน จำนวน 48 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ                            และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานฯ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ เครื่องบันทึกข้อมูล 12 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 20  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างดำเนินกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT และพิธีลงนาม MOU ระหว่างภาครัฐและเอกชน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างรถโดยสาร สำหรับเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่อง Autoclave ขนาด 45 ลิตร จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  บก.06 ซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู จำนวน 2 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562          จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์ 14 รายการ ไม่รวมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)         >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 34 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ 14 รายการ) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน ๕ ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 2,660 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอพักชาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด               >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง              อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้อง DVD     ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปรรูป  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย           จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เบาะยูโด จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย                            จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปปช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0047 เลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย                                จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU      จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อหินคลุก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างเหมาดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล จำนวน 18 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GASS) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง
  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศราคาตามมาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างดำเนินการสอบ TOEIC >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 3,000 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 1,900 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด
Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี