ราคากลางครุภัณฑ์

 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ครุภัณฑ์ตู่แช่แข็ง -86 จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างตีเส้นจราจรถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด 
 • บก.06  จ้างบำรุงลิฟต์อาคารวิชญาการ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซ่อมบำรุงลิฟต์หอพักอาจารย์และนักศึกษา (อาคาร 21) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดหารถบรรทุกการเกษตร (อีแต๋น) พร้อมยกดั้ม จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหอพักบุคลากร จำนวน 1 ระบบ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR ระบบออฟไลน์ จำนวน 31 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อที่นอน จำนวน 44 ฟูก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 44 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 21 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือชุดปิเปต จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยและทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดข้อสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Oxford Online Placement Test
  จำนวน 3,800 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ
  อาคารภูคำ (เครื่องทำน้ำอุ่น) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน Internet Authentication >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 6 แกน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบายความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น
  จำนวน 28 แผง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  และพัดลมระบายอากาศ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านธุรกิจ อาคารภูคำ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาบริการถ่ายโอนข้อมูลและแก้ไขระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาออกแบบโมเดล และจัดทำผลไม้จำลอง 5 ชนิด (ส้ม พุทรานมสด องุ่น แก้วมังกร เสาวรส)
  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องบริหารร่างกายเอนกประสงค์ POWER RACK จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเมนเบรกเกอร์ ACB อาคารที่พักอาจารย์ (อาคาร 21) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 อบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ติวสอบ TOEIC
  แบบเข้มข้น ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ปรับปรุงงานผ้าม่าน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 200 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับโรงงานน้ำดื่ม >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องโน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลห้องปฏิบัติการควบคุมอัจฉริยะ จำนวน 13 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ”วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
  ประจำปี 2563 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกล้องวงจรปิด 3 ชุด ชุดละ 10 ตัว >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ตัวรถยนต์),(ตัวถัง ห้องโดยสารด้านหลัง) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ดนตรีสากล อุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องเสียงอุปกรณ์ชุดสตูดิโอบันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการเผาไหม้เชื้อเพลิง จำนวน 4 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่บทความวิจัยระดับนานาชาติ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 22 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 22 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 เช่ารถยนต์ปรับอากาศ จุไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสกัดวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ เครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์
  (Gas Chromatograph Mass Spectrometer,GC-MS) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำไอศกรีม (Ice cream) จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test
  จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า OTOP >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดจ้างจัดทำนิทรรศการการรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ
  อาคารภูคำ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินของโครงการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างติดตั้งเครนขนาด 3 ตัน พร้อมกระเช้า >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างเหมาบริการดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้า >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อที่นอน จำนวน 44 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตสตรอว์เบอรี่
  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด
  (ครุภัณฑ์ 14 รายการ ไม่รวมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ด้านการบริหาร
  งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อที่นอน จำนวน 48 หลัง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ถ่ายเอกสารประกอบโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานฯ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อเครื่องประมวลผล จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อ เครื่องบันทึกข้อมูล 12 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 20  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างดำเนินกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT และพิธีลงนาม MOU
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างรถโดยสาร สำหรับเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 จัดซื้อโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่อง Autoclave ขนาด 45 ลิตร จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู จำนวน 2 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562
  จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์ 14 รายการ ไม่รวมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
  พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 34 เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  ป.ป.ช.07 จัดซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ 14 รายการ) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน 5 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 2,660 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอพักชาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
  จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้อง DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปรรูป
  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย
  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เบาะยูโด จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน จำนวน 27 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer  ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0047 เลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517 ปก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU
  จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อหินคลุก >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างเหมาดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล จำนวน 18 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GASS) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  จำนวน 2 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
  จำนวน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ชุด
  (ไม่รวมเครื่องปรับอากาศราคาตามมาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด) >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
  จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างดำเนินการสอบ TOEIC >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 3,000 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 การจัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 1,900 ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จัดซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ป.ป.ช.07 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี