ระเบียบพัสดุ

 

 ลำดับ วันที่ เลขหนังสือ เรื่อง ไฟล์เอกสาร
56 15 ก.ย. 2564 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ดาวน์โหลด
55 6 ส.ค. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 693
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >>ดาวน์โหลด
54 8 เม.ย. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว198 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างของเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น >>ดาวน์โหลด
53 30 มี.ค. 2564 ที่ กค 0433.4/
ว 174
สำรวจความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) >>ดาวน์โหลด
52 24 ก.พ. 2564 ที่ น.ว 074/2564 ขอแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>ดาวน์โหลด
51 8 ก.พ. 2564 ที่ น.061/2564 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายหรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 >>ดาวน์โหลด
50 7 ธ.ค. 2563 ที่ นร 0731.1/
ว 23
อัตราราคางานต่อหน่วย >>ดาวน์โหลด
49 30 พ.ย. 2563 ที่ กค 0433.4/
ว 568
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement
: e-GP)
>>ดาวน์โหลด
48 26 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว290 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน >>ดาวน์โหลด
47 27 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง >>ดาวน์โหลด
46 24 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) >>ดาวน์โหลด
45 31 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
>>ดาวน์โหลด
44 27 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มา
ซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
>>ดาวน์โหลด
43 11 ธ.ค. 2562 นร 0731.1/ว 33 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ         ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค >>ดาวน์โหลด
42 17 เม.ย. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 (ฉบับที่ 2) >>ดาวน์โหลด
41 19 ก.พ. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 >>ดาวน์โหลด
40 10 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.4/ว 012 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >>ดาวน์โหลด
39 20 ธ.ค. 2561 กค (กรท) 0405.3/ว564 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น >>ดาวน์โหลด
38 13 ธ.ค. 2561 นร 0731.1/ว 24 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>ดาวน์โหลด
37 1 พ.ย. 2561 ลย 0017.2/
ว 5815
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ประจำปี พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลด
36 17 ก.ย. 2561 ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว 417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) >>ดาวน์โหลด
 35 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 34   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560  >>ดาวน์โหลด
 33  28 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว  >>ดาวน์โหลด
32  24 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ) 0405.2/
ว 410
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา  >>ดาวน์โหลด
31  10 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 395
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น  >>ดาวน์โหลด
 30  24 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์               (e-Govermment Procurement : e-GP)  >>ดาวน์โหลด
29  8 ก.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 346
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง  >>ดาวน์โหลด
 28  8 ก.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 347
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง  >>ดาวน์โหลด
 27  21 ก.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 270
ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา  >>ดาวน์โหลด
26  13 ก.ค. 2560  ที่ กค 0405.3/
ว 93
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ  >>ดาวน์โหลด
25  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
24  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
23  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
22  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
21  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
20  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
19  23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไมได้ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
18  15 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  >>ดาวน์โหลด
17  30 มิ.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 0220
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ  >>ดาวน์โหลด
16  23 ส.ค. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
15  25 ม.ค. 2560  ว 078/60 กำหนดอัตราการเช่ารถรับส่งผู้โดยสารใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด
14  24 ธ.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 509
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา  >>ดาวน์โหลด
13  26 พ.ย. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 479
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>ดาวน์โหลด
12  28 ก.ย. 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 380
กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >>ดาวน์โหลด
11  31 ส.ค. 2559  ที่ นร 0731.1/ ว 114 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559  >>ดาวน์โหลด
10  16 ส.ค. 2559  ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  >>ดาวน์โหลด
9  10 พ.ค. 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 190
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)เพิ่มเติม  >>ดาวน์โหลด
8  29 ต.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 423
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  >>ดาวน์โหลด
7  15 ต.ค. 2558  ที่ กค 0423.3/
ว 402
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา  >>ดาวน์โหลด
6  30 ก.ย. 2558  ที่ กค 0900/ ว.115 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน  >>ดาวน์โหลด
5  28 เม.ย. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 หลักเณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  >>ดาวน์โหลด
4  17 ก.ย. 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  >>ดาวน์โหลด
3 11 ธ.ค.2550 ที่ กค0409.6/ว88 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด
2 พ.ค.2548 ที่ กค(กวพ)0408.4/ว180 แบบสัญญาเช่ารถยนต์  >>ดาวน์โหลด
1 8 ส.ค.2546 ที่ นร0504/ว195 การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี