ระเบียบพัสดุ

วันที่ เลขหนังสือ เรื่อง ไฟล์เอกสาร
19 ต.ค. 2566 ที่ กค 0318.54/ว 7176 การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ >>ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2562 ที่ กค 0410.3/ว 43 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ >>ดาวน์โหลด
6 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/
23004
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 >>ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/
ว 128
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) >>ดาวน์โหลด
1 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/
ว 125
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/
ว 1459
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 >>ดาวน์โหลด
7 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/
ว 119
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ >>ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร)0405.2/
ว 124
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ >>ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.4/
ว 159
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) >>ดาวน์โหลด
3 พ.ค. 2566   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ >>ดาวน์โหลด
กค 0410.2/ว445 ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) >>ดาวน์โหลด
7 เม.ย. 2566   กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2565 กค 0433.4/ว 69 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) กับหน่วยงานภายนอก >>ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ ว 1300 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) >>ดาวน์โหลด
28 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ ว 1291
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) >>ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>ดาวน์โหลด
6 ส.ค. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 693
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >>ดาวน์โหลด
8 เม.ย. 2564 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว198 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างของเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น >>ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2564 ที่ กค 0433.4/
ว 174
สำรวจความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) >>ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2564 ที่ น.ว 074/2564 ขอแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>ดาวน์โหลด
8 ก.พ. 2564 ที่ น.061/2564 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายหรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 >>ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2563 ที่ นร 0731.1/
ว 23
อัตราราคางานต่อหน่วย >>ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2563 ที่ กค 0433.4/
ว 568
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement
: e-GP)
>>ดาวน์โหลด
26 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว290 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน >>ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง >>ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) >>ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
>>ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มา
ซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
>>ดาวน์โหลด
11 ธ.ค. 2562 นร 0731.1/ว 33 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ         ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค >>ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 (ฉบับที่ 2) >>ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 >>ดาวน์โหลด
10 ม.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.4/ว 012 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >>ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561 กค (กรท) 0405.3/ว564 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น >>ดาวน์โหลด
13 ธ.ค. 2561 นร 0731.1/ว 24 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>ดาวน์โหลด
1 พ.ย. 2561 ลย 0017.2/
ว 5815
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ประจำปี พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2561 ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว 417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) >>ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560  >>ดาวน์โหลด
 28 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว  >>ดาวน์โหลด
 24 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ) 0405.2/
ว 410
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา  >>ดาวน์โหลด
 10 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 395
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น  >>ดาวน์โหลด
 24 ส.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์               (e-Govermment Procurement : e-GP)  >>ดาวน์โหลด
 8 ก.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 346
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง  >>ดาวน์โหลด
 8 ก.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว 347
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง  >>ดาวน์โหลด
 21 ก.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 270
ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา  >>ดาวน์โหลด
 13 ก.ค. 2560  ที่ กค 0405.3/
ว 93
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไมได้ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 15 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  >>ดาวน์โหลด
 30 มิ.ย.2560  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 0220
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ  >>ดาวน์โหลด
 23 ส.ค. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >>ดาวน์โหลด
 25 ม.ค. 2560  ว 078/60 กำหนดอัตราการเช่ารถรับส่งผู้โดยสารใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด
 24 ธ.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 509
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา  >>ดาวน์โหลด
 26 พ.ย. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 479
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>ดาวน์โหลด
 28 ก.ย. 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/
ว 380
กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >>ดาวน์โหลด
 31 ส.ค. 2559  ที่ นร 0731.1/ ว 114 ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559  >>ดาวน์โหลด
 16 ส.ค. 2559  ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  >>ดาวน์โหลด
 10 พ.ค. 2559  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 190
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)เพิ่มเติม  >>ดาวน์โหลด
 29 ต.ค. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 423
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  >>ดาวน์โหลด
 15 ต.ค. 2558  ที่ กค 0423.3/
ว 402
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา  >>ดาวน์โหลด
 30 ก.ย. 2558  ที่ กค 0900/ ว.115 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน  >>ดาวน์โหลด
 28 เม.ย. 2558  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 หลักเณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  >>ดาวน์โหลด
 17 ก.ย. 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  >>ดาวน์โหลด
11 ธ.ค.2550 ที่ กค0409.6/ว88 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด
พ.ค.2548 ที่ กค(กวพ)0408.4/ว180 แบบสัญญาเช่ารถยนต์  >>ดาวน์โหลด
8 ส.ค.2546 ที่ นร0504/ว195 การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  >>ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี