ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

ถูกต้อง  ซื่อสัตย์  ประหยัด ประทับใจผู้ใช้บริการ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องปฏิบัติให้รอบคอบ ถูกต้อง ประสานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และระเบียบ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

พันธกิจ (Mission)

1. บริการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามความต้องการทันใช้งาน ราคาที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ตรวจสอบพัสดุ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เมื่อมีการชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการต่อไป หรือถ้าใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงควรจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

3. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารงานพัสดุ แก่หน่วยงานต่างๆ กำหนดวิธีขั้นตอนแนวปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

4. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรับผิดชอบ และตระหนักในการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความโปร่งใส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี