ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยจำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามหนังสือเชิญชวน ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

<<คลิกอ่านประกาศ>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี