ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ในงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน
ตามประกาศ ลงวันที่ 9 มกราคม 2566  เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวแต่ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี