ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาซื้อพัสดุที่ชำรุด จำนวน 24 รายการ
  โดยวิธีทอดตลาด >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford online placement test จำนวน 4,500 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discovery จำนวน 4,500 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ระบบ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างดำเนินการสอบ EXIT-EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาคารภูคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลโลจิสติกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ด้านการบริหารงานงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมบิลคอนโทรลเลอร์
  จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมวลผลสำหรับนักศึกษา จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องประมวลผลสำหรับอาจารย์  ผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ weather station
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล 12 ช่องสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ชุด
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงเวทีมวย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
  จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
  จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT และพิธีลงนาม MOU ระหว่างภาครัฐและเอกชน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Autoclave ขนาด 45 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารสำหรับเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คัน
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านโภชนาการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่อง
  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับ
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง  >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกตรวจการตั้งครรภ์ จำนวน 2 ชุด >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย >>CLICK อ่านประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพับผนึกซองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >>CLICK อ่านประกาศ
Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี