ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่น
ข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก >>คลิกอ่านประกาศ<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี