จ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
ตามรายการดังนี้  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ >>คลิกดูรายละเอียด<<

2.เอกสารประกาศประกวดงานปรับปรุงลานจัดกิจกรรมนักศึกษาและลานจอดรถ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ >>คลิกดูรายละเอียด<<

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี