งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม และมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการร่วมประชุมผ่านระบบ (VDO Conference) ในที่ประชุมมีการรับรองการประชุม และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเด็นการประเมินในปี พ.ศ. 2565 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<คลิกชมภาพกิจกรรม>>

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี