คู่มือการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี