การประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในที่ประชุมมีการรับรองการประชุม และติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเด็นการประเมินในปี พ.ศ. 2566 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

>>คลิกชมภาพ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี