การประชุมติดตามผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมติดตามผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี