งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน

Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการต

Read more

การติดตามการดำเนินโครงการ COST จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนนศูนย์เกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การติดตามการดำเนินโค

Read more

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี