การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการต

Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการต

Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ลานจอดรถ อาคาร 23 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการต

Read more

การประชุมตรวจรับแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายและประตูเลื่อน หน้าอาคารสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมตรวจรับแบบร

Read more

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีและงานติดตั้งระบบภาพและเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลั

Read more

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี