เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2566

แบบฟอร์มส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี