“ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 40 ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศกล้องจุลทรรศน์
2.1-เอกสารกล้องจุลทรรศน์
2.2-เอกสารกล้องจุลทรรศน์
2.3-เอกสารกล้องจุลทรรศน์
3-ราคากลางกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
4-คุณลักษณะกล้องจุลทรรศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี