มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุ (ต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 44 ต้น โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 9,806.19 บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(ร่าง) คุณลักษณะสำหร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online placement Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี