มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุ (ต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 44 ต้น โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 9,806.19 บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

(ร่าง) คุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์ฝึกเกษตร วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(ร่าง) คุณลักษณะสำหร

Read more

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี