แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 >>CLICK ดาวน์โหลด 

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • จ้างต่อเติมหลังคาอาคารกีฬาทางน้ำ ตำบลเมือง อำเอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

Share to...