แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 >>ดาวน์โหลด

 

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ >>ดาวน์โหลด
 • ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา  >>ดาวน์โหลด
 • เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  >>ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน >>ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย             จำนวน 1 งาน >>ดาวน์โหลด
 • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 >>ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 >>ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>ดาวน์โหลด

 

———————————————————————————————————————-

Share to...