แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 >>CLICK ดาวน์โหลด 

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800                                                      จำนวน 28 เครื่อง >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดจ้าง ออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  >>CLICK ดาวน์โหลด
 •  แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 2 อาคาร 20 ตำบลเมือง                    อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน ๑๐๐ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฎิบัติการบริหารงานสำนักงานและฝึกปฎิบัติการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ                              จำนวน ๑ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการเคมี จำนวน ๑ ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน ๕ ชุด >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง  >>CLICK ดาวน์โหลด 
 •  ปรับปรุงห้องโภชนาการ 2 อาคารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                           จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเมือง อำเภอเมือง        จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาและห้องน้ำอาจารย์อาคาร 1, 2, 3 ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                                  จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ซ่อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0051 เลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1,2 ตำบลเมือง อำเภอเมือง                                           จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • จ้างต่อเติมหลังคาอาคารกีฬาทางน้ำ ตำบลเมือง อำเอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด 

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • จ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย            จำนวน 1 งาน >>CLICK ดาวน์โหลด
 • ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 >>CLICK ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>CLICK ดาวน์โหลด

———————————————————————————————————————-

Share to...