แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 5  >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 4   >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 3   >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 2 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์) ครั้งที่ 2   >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์) ครั้งที่ 1 >>ดาวน์โหลด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครั้งที่ 1   >>ดาวน์โหลด
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจำเดือน มีนาคม)   >>ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2559   >>ดาวน์โหลด
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >>ดาวน์โหลด
 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   >>ดาวน์โหลด

 

 

 

Share to...