บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี