บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (เว็บไซต์สำนักงบประมาณ)
>>CLICK ดาวน์โหลด
  • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนธันวาคม 2566)
>>CLICK ดาวน์โหลด
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
  • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เว็บไซต์สำนักงบประมาณ)
>> CLICK ดาวน์โหลด
  • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2566)
>> CLICK ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์
  • เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ (เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
>> CLICK ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
    (ฉบับเดือนมีนาคม 2566)
>>CLICK ดาวน์โหลด 
เกณฑ์ราคากลาง CCTV
  • เกณฑ์ราคากลาง CCTV (เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
>> CLICK ดาวน์โหลด 
  • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)
>> CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี