ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคา ซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคา ซื้อ โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส       พร้อมที่นั่ง จำนวน 100 ชุด

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ร่างประกาศโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.1-ร่างเอกสารต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.2-ร่างเอกสารต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
2.3-ร่างเอกสารต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
3-ราคากลางโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส
4-คุณลักษณะโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี