“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต          จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

1-ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์ดิจิตอลอาร์ต
2.1-เอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ดิจิตอลอาร์ต
2.2-เอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ดิจิตอลอาร์ต
2.3-เอกสารซื้อชุดครุภัณฑ์ดิจิตอลอาร์ต
3-ราคากลางชุดดิจิตอลอาร์ต
4-คุณลักษณะชุดดิจิตอลอาร์ต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี