ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ใบกันเงิน)
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินนอกงบประมาณ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
2 ใบตรวจรับการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
3 ใบตรวจรับพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
4 ใบบันทึกการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
5 ใบเบิกพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
6 ใบปะใบเสร็จ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
7 ใบสั่งจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
8 ใบสั่งซื้อ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
9 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
10 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
11 แบบฟอร์มประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
12 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความเห็นชอบกรณีไม่ดำเนินการตามระเบียบ
ข้อ 22 วรรค 1
>>CLICK ดาวน์โหลด<<
13 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
14 ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตไม่ดำเนินการผ่านระบบ-e-GP >>CLICK ดาวน์โหลด<<
15 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุกรณีการจัดประชุมกรณีวงเงินไม่เกิน10,000 บาท >>CLICK ดาวน์โหลด<<
16 ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุกรณีจัดงาน >>CLICK ดาวน์โหลด<<
17 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
18 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
19 บันทึกข้อความ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
20 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
21 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงทนถาวร-ประจำปี-2563-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
22 บัญชีการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
23 ปฏิทินการตรวจสอบพัสดุประจำปี >>CLICK ดาวน์โหลด<<

 

 

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี