ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการเอกสาร
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรผู้ทำความสะอาดประจำอาคาร >>CLICK ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการกำหนดคุณลักษณะ (งบประมาณต่ำกว่า 500,000 บาท)
1 คำสั่งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด
1.1 บันทึกรายงานการกำหนดคุณลักษณะ >>CLICK ดาวน์โหลด
1.2 บก.06 >>CLICK ดาวน์โหลด
1.3 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ >>CLICK ดาวน์โหลด
1.4 เปรียบเทียบราคา >>CLICK ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานร่างรายละเอียดคุณลักษณะ (งบประมาณเกิน 500,000 บาท)
1 บันทึกรายงานผลการร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
1.1 บก.06 >>CLICK ดาวน์โหลด
1.2 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ >>CLICK ดาวน์โหลด
1.3 ตารางเปรียบเทียบราคา >>CLICK ดาวน์โหลด
1.4 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ >>CLICK ดาวน์โหลด
เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 >>CLICK ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานโครงการศูนย์โลจิสติกส์ >>CLICK ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานโครงการโรงเรือนเลี้ยงด้วงมะพร้าว >>CLICK ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
>>CLICK ดาวน์โหลด
การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
1 แบบฟอร์มรายงานการจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน >>CLICK ดาวน์โหลด
2 บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเปิดเผยการจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน
 >>CLICK ดาวน์โหลด 
3 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  >>CLICK ดาวน์โหลด
4 คู่มือการใช้งาน  >>CLICK ดาวน์โหลด 
แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณะวิทย์ฯ)
1 ใบนำทาง  >>CLICK ดาวน์โหลด
2 คู่มือการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด-สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ฯ >>CLICK ดาวน์โหลด
3 บันทึกข้อความเสนอให้ลงนามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย  >>CLICK ดาวน์โหลด
4 หนังสือแจ้งขอทำฐานข้อมูลผู้ขาย  >>CLICK ดาวน์โหลด
26 เอกสารของผู้ประกอบการ สำหรับการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด
25 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK  ดาวน์โหลด
24 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินนอกงบประมาณ >>CLICK ดาวน์โหลด
23 ใบตรวจรับการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด
22 ใบตรวจรับพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด
21 ใบบันทึกการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด
20 ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง >>CLICK ดาวน์โหลด
19 ใบเบิกพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด
18 ใบปะใบเสร็จ >>CLICK ดาวน์โหลด
17 ใบสั่งจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด
16 ใบสั่งซื้อ >>CLICK ดาวน์โหลด
15 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด
14 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย >>CLICK ดาวน์โหลด
13 แบบฟอร์มประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด
12 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความเห็นชอบกรณีไม่ดำเนินการตามระเบียบ
ข้อ 22 วรรค 1
>>CLICK ดาวน์โหลด
11 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด
10 ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตไม่ดำเนินการผ่านระบบ-e-GP >>CLICK ดาวน์โหลด
9 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุกรณีการจัดประชุมกรณีวงเงินไม่เกิน10,000 บาท >>CLICK ดาวน์โหลด
8 ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุกรณีจัดงาน >>CLICK ดาวน์โหลด
7 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด
6 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด
5 บันทึกข้อความ >>CLICK ดาวน์โหลด
4 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
3 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงทนถาวร-ประจำปี-2563-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด
2 บัญชีการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ >>CLICK ดาวน์โหลด
1 ปฏิทินการตรวจสอบพัสดุประจำปี >>CLICK ดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี