ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ใบกันเงิน)
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562

1.แบบฟอร์มรายงานการจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน >>ดาวน์โหลด
2.บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเปิดเผยการจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน >>ดาวน์โหลด 
3.ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน >>ดาวน์โหลด
4.คู่มือการใช้งาน >>ดาวน์โหลด 

แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณะวิทย์ฯ)

1.ใบนำทาง >>ดาวน์โหลด
2.คู่มือการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด-สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ฯ >>ดาวน์โหลด
3.บันทึกข้อความเสนอให้ลงนามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย >>ดาวน์โหลด
4.หนังสือแจ้งขอทำฐานข้อมูลผู้ขาย >>ดาวน์โหลด
24 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
23 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินนอกงบประมาณ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
22 ใบตรวจรับการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
21 ใบตรวจรับพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
20 ใบบันทึกการจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
19 ใบเบิกพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
18 ใบปะใบเสร็จ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
17 ใบสั่งจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
16 ใบสั่งซื้อ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
15 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง >>CLICK ดาวน์โหลด<<
14 หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
13 แบบฟอร์มประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
12 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความเห็นชอบกรณีไม่ดำเนินการตามระเบียบ
ข้อ 22 วรรค 1
>>CLICK ดาวน์โหลด<<
11 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
10 ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตไม่ดำเนินการผ่านระบบ-e-GP >>CLICK ดาวน์โหลด<<
9 ขั้นตอนการจัดหาพัสดุกรณีการจัดประชุมกรณีวงเงินไม่เกิน10,000 บาท >>CLICK ดาวน์โหลด<<
8 ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุกรณีจัดงาน >>CLICK ดาวน์โหลด<<
7 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
6 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
5 บันทึกข้อความ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
4 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
3 บัญชีการตรวจสอบวัสดุคงทนถาวร-ประจำปี-2563-มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>CLICK ดาวน์โหลด<<
2 บัญชีการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ >>CLICK ดาวน์โหลด<<
1 ปฏิทินการตรวจสอบพัสดุประจำปี >>CLICK ดาวน์โหลด<<

 

 

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี