ดาวน์โหลดเอกสาร

1.>>CLICK ดาวน์โหลด งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินนอกงบประมาณ
2.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบตรวจรับการจ้าง
3.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบตรวจรับพัสดุ
4.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบบันทึกการจ้าง
5.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบเบิกพัสดุ
6.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบปะใบเสร็จ
7.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบสั่งจ้าง
8.>>CLICK ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อ
9.>>CLICK ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
10.>>CLICK ดาวน์โหลด หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย                                                                                                                      11.>>CLICK ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย                                                                                                12.>>CLICK ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความเห็นชอบกรณีไม่ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ 22 วรรค 1

 

 

Share to...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไชต์
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี