Archives

หน้าแรก

ข่าวประกวดราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบแม่น้ำเลยมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 งาน 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสัตว์ปีก 


  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบมาอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 งาน 


  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 


 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 


  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) 


  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื้อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา 


  “ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “แสดงราคากลาง จ้างดำเนินการสอบ TOEIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  ตารางแสดงราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด 


  ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกฯ 


  จัดซื้อป้ายคล้องคอเจ้าหน้าที่และนักกีฬาสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา และกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 3,000 ชุด 


  จัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา และกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” จำนวน 1,900 ชุด 


  จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน 


 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 1 ระบบ 


  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสาโคมแส่งสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  


 “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อมาสคอตการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา และกีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” 


  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 


  ตารางแสดงวงเงินงานจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑,๔๘๕,๐๐๐.- บาท 


  งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน 


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลบริเวณด้านหลังศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) 


  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,590,000.- บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 


  “แสดงราคากลาง จัดซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) จำนวน 14 ห้องเรียน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง” 


  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 


  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”


  “แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>> อ่านรายละเอียดตารางแสดงวงเงิน << 


  “ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 


  “ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเครสตร้าและวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

  “แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<< 


  “แสดงราคากลาง จัดซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ”

>>CLICK อ่านประกาศ<< 


  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬากลุ่มอีสาน


  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เรื่อง

>>CLICK อ่านประกาศ<< 


  “แสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการดำเนินการสอบ EXIT – EXAM โดยใช้ Cambridge English Placement Test จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<< 


  “ งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน”


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน”


  สอบราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบแรงบิด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา ”


  ประกาศสอบราคาซื้อ รถตู้ จำนวน 1 คัน


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก โดยวิธีตกลงราคา

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

>>CLICK อ่านประกาศ<<


   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<


  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องประชุม   


   “ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 41 เครื่อง”


   “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF) จำนวน 1 ระบบโดยวิธีตกลงราคา”

 >>CLICK อ่านประกาศ<<


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา”

 >>CLICK อ่านประกาศ<<


  “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระบบประเมินอาจารย์ผุู้สอนโดยนักศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิธีตกลงราคา”

 >>CLICK อ่านประกาศ<<


  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง


  ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


  แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมรถบัส มรภ.เลย

 >>CLICK อ่านประกาศ<<


  ร่าง TOR งานก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย