แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ประจำเดือน มีนาคม  <<ดาวน์โหลด>>


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  <<ดาวน์โหลด>>


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม                                 ครั้งที่ 1  <<ดาวน์โหลด>>


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  <<ดาวน์โหลด>>