บุคลากรงานพัสดุ

นางพรรณิภา ภูกองพลอย

รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

 

นางคำคิด บุตรปาละ

พนักงานพัสดุ ระดับ 4

 

นางสุกัญญา พวงกันยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3

 

นางสุภาวดี พรมวงษ์

นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3

 

นางสาวธิติมา พันธุลาภ

นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3

 

นางจันทิวา ชายศรี

นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3

 

นายภูวเดช กลับกลาง

พนักงานพัสดุ ระดับ 2

 

นายวัฒนะ สารีสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3

 

นายสุขสันต์ โนนทิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3