ติดต่อเรา

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41117-8

โทรสาร 0-4281-1143

Website : http://inven.lru.ac.th/

Email : inven_999@hotmail.com

facebook : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย